Start
>
Regulamin

pobierz wersję pdfRegulamin Konkursu Fasada Roku 2018 – XII edycja


 1. „BAUMIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ulicy Wyścigowej 56G, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050943, NIP 769-00-04-863, zwana dalej Baumit, organizuje Konkurs Fasada Roku 2018, zwany dalej Konkursem.
 2. Ogłoszenie Konkursu: 01.04.2018 r.
 3. Konkurs organizowany jest przez Baumit na zasadach niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Konkurs jest Konkursem publicznym z nagrodami i wszelkie informacje o nim znajdują się na stronie internetowej www.fasadaroku.pl.
 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na elewacji których zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.
 5. W Konkursie mogą brać udział realizacje budowlane, które zostały zakończone w terminie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. Aby móc zgłosić daną realizację budowlaną, elewacja budynku musi być w pełni ukończona – łącznie z elementami wykończenia, tj. barierki/balustrady, tarasy, strefa cokołowa, zabudowane – wystające kable/druty z elewacji itp. Wszystkie ściany/fasady zgłaszanego obiektu muszą być wykonane w kompletnej technologii Baumit. Budynek może być zgłoszony tylko w jednej edycji konkursu.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób prawnych, jak i osób fizycznych, związanych z branżą budowlaną(Architekt, Projektant, biuro projektowe lub architektoniczne, Inwestor oraz Wykonawca), których zgłoszeniei obiekt zgłoszenia spełniają warunki Regulaminu Konkursu.
 7. Zgłoszeń można dokonywać w terminie nie późniejszym niż 30.09.2018 r. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie korzystając z formularza elektronicznego online w terminie do ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane po jego weryfikacji wysyłką osobnego maila. Bez potwierdzenia przez Baumit zgłoszenie jest nieważne.
 8. Do zgłoszeń musi być dołączona dokumentacja zdjęciowa zgłaszanego obiektu. Wymagany jest widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy, wszystkie strony ukończonego obiektu oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia obiektu. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać min. 5 zdjęć o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli. Baumit w razie uzasadnionej potrzeby (tj. np. przysłania zdjęć słabej jakości lub niewyraźnych) ma prawo zażądania uzupełnienia dokumentacji zdjęciowej wedle swoich wskazań.

  8a. W przypadku zgłoszeń do kategorii 3 i 5, wskazanych w treści pkt 14 niniejszego Regulaminu, dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać min. 2 zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli dokumentujące stan obiektu sprzed termomodernizacji lub renowacji. Baumit w razie uzasadnionej potrzeby (tj. np. przysłania zdjęć słabej jakości lub niewyraźnych) ma prawo zażądania uzupełnienia dokumentacji zdjęciowej wedle swoich wskazań.

 9. Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej pod adresemwww.fasadaroku.pl, w szczególności należy podać dokładne dane identyfikujące Zgłaszającego (imięi nazwisko/nazwa, forma prawna, adres, telefon, fax, adres poczty elektronicznej), jak i sam obiekt. PonadtoZgłaszający zobowiązany jest do podania wszystkich autorów/współautorów zgłaszanego obiektu. Złożeniezgłoszenia jest oświadczeniem w tym zakresie Zgłaszającego. Baumit nie będzie ponosił żadnejodpowiedzialności w tym zakresie względem osób trzecich.
 10. Wypełniając zgłoszenie, Zgłaszający zobowiązany jest oświadczyć w formularzu elektronicznym online, zaznaczając właściwe oświadczenie na w/w stronie:

  - o wyrażeniu zgody na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do Konkursu,
  - o wyrażeniu zgody na prezentację zgłoszonego obiektu w mediach stosownie do treści pkt 26 i 27 Regulaminu,
  - o wykorzystaniu na zgłaszanym obiekcie materiałów Baumit,
  - o posiadaniu zgody od Architekta na udział projektu zgłoszonego do Konkursu Baumit,
  - o wyrażeniu zgody na: przetwarzanie danych osobowych podanych przy zgłoszeniu do Konkursu przez Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-12 Wrocław) w celu przeprowadzenia Konkursu i wykorzystania ich do celów marketingowych organizatora, w tym do upubliczniania danych na stronie organizatora i podmiotów współpracujących z organizatorem Konkursu oraz w prasie, radio i telewizji.


  Tym samym Zgłaszający poświadcza prawdziwość składanych oświadczeń ze stanem faktycznym.
  Zgłaszający potwierdza, iż posiada i na każde żądanie Baumit Sp. z o.o. przedstawię zgodę architekta/wykonawcy/inwestora etc. na zgłoszenie obiektu do Konkursu oraz opublikowanie ich danych osobowych w mediach publicznych i materiałach marketingowych Baumit Sp. z o.o.”
 11. Każdy obiekt może zostać zgłoszony do Konkursu tylko raz, na jednym formularzu zgłoszeniowym, przez jeden podmiot, który jest zobowiązany poinformować o zgłoszeniu do Konkursu pozostałe podmioty, które przyczyniły się do powstania obiektu budowlanego. Jeżeli dany obiekt zostanie zgłoszony więcej niż raz, wówczas Baumit wezwie wszystkich zgłaszających do zawarcia porozumienia w tej kwestii. W terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Baumit, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2018 r., musi zostać złożone podpisane przez wszystkich zainteresowanych porozumienie określające zasady wspólnego zgłoszenia obiektu, w szczególności w zakresie sposobu podziału nagrody. Brak złożenia przedmiotowego porozumienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, skutkować będzie odmowy przyjęcia zgłoszeń dokonanych przez podmioty wskazane w tym punkcie Regulaminu.
 12. Dany obiekt budowlany może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii konkursowej. Baumit ma prawo, w sytuacji istnienia uzasadnionych przesłanek, do zmiany kategorii konkursowej dla danego zgłaszanego obiektu budowlanego.
 13. Baumit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w sytuacji, jeżeli przyjęcie zgłoszenia byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub też mogło niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Baumit. Również w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków zgłoszenia obiektu budowlanego, wskazanych w treści Regulaminu, Baumit ma prawo nie przyjąć takiego zgłoszenia.
 14. Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

  1. - Budynek jednorodzinny nowy
  2. - Budynek wielorodzinny nowy
  3. - Budynek po termomodernizacji
  4. - Budynek niemieszkalny nowy
  5. - Budynek zabytkowy po renowacji

 15. Za zwycięstwo w danej kategorii konkursowej przysługują następujące nagrody główne:

  1. - Budynek jednorodzinny nowy – 10 000 zł
  2. - Budynek wielorodzinny nowy – 10 000 zł
  3. - Budynek po termomodernizacji – 10 000 zł
  4. - Budynek niemieszkalny nowy – 10 000 zł
  5. - Budynek zabytkowy po renowacji – 10 000 zł


  Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Zwycięzców.
 16. Przyznane w Konkursie nagrody mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, Baumit potrąci z nagrody i odprowadzi odpowiedni podatek, a Zwycięzcy wystawi odpowiednie potwierdzenie. W przypadku uzyskania nagrody przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obowiązki podatkowe związane z otrzymaną nagrodą obciążają Zwycięzców.
 17. Ponadto zwycięskie obiekty budowlane w Konkursie wezmą udział w międzynarodowym Konkursie Baumit Life Challenge. Dokonując zgłoszenia obiektu do Konkursu, zgłaszający wyrażają zgodę na udział w Konkursie Baumit Challenge i na prezentację wszelkich dołączonych do zgłoszenia materiałów w szczególności fotografii obiektów budowlanych.
 18. Baumit zastrzega sobie prawo do przyznania, we współpracy z Jury Konkursu, wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy w materiałach o Konkursie.
 19. Nagrody w Konkursie w poszczególnych kategoriach konkursowych przyznawane są na podstawie werdyktu Jury Konkursu, którego skład zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.fasadaroku.pl.
 20. Jury składa się z architektów, reprezentantów prasy branżowej oraz branży architektonicznej. Członkowie Jury, uczestnicząc w składzie Jury, akceptują warunki niniejszego Regulaminu Konkursu i zobowiązują się do ich przestrzegania. W przypadku gdy członek Jury, dokonał zgłoszenia w Konkursie, automatycznie nie posiada prawa głosu na swój obiekt.
 21. Jury Konkursu decyduje o przyznaniu nagrody dla każdej z kategorii konkursowych. Obrady Jury Konkursu zostaną przeprowadzone w miesiącu listopad 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 28.02.2019 r.
 22. Decyzje Baumit lub Jury Konkursu są ostateczne.
 23. Zgłoszone obiekty budowlane będą prezentowane na stronie internetowej www.fasadaroku.pl, na co wszyscy Zgłaszający wyrażają zgodę, wysyłając zgłoszenie do Konkursu.
 24. W ramach Konkursu przeprowadzony zostanie także Plebiscyt na najciekawszą Fasadę Roku 2018. W terminie od dnia 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r. Internauci będą mieli możliwość głosowania online na, ich zdaniem, najciekawsze obiekty na stronie internetowej www.fasadaroku.pl. Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz w każdej kategorii. Głosy w Plebiscycie, o którym mowa w tym punkcie Regulaminu można będzie oddawać na stronie internetowej www.fasadaroku.pl.
 25. Zgłoszenie, które uzyska największą liczbę głosów Internautów, otrzyma „Wyróżnienie Internautów” w każdej z kategorii.
 26. Baumit ma prawo do prezentowania zgłoszonych obiektów budowlanych w mediach branżowych i publicznych, na swoich stronach internetowych, w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych, jak również członków grupy kapitałowej, której Baumit jest częścią. Prezentacja może zawierać informacje o wykorzystanych materiałach Baumit, nazwę Inwestora, imię i nazwisko autora projektu oraz nazwę realizatora. Zgłaszający dokonując zgłoszenia, wyraża na to zgodę.
 27. Baumit nabywa prawo do wykorzystania zgłoszonej dokumentacji nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie obiektów budowlanych w zakresie publikowania i prezentowania ich na wystawach, z zachowaniem praw autorskich. W przypadku kiedy dokumentacja nie będzie wystarczająca do pokazania wszelkich walorów nagrodzonego obiektu, Baumit zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentacji o własne materiały, takie jak np. profesjonalne zdjęcie obiektu sporządzone w celu jak najlepszej prezentacji obiektu. Zgłaszający poprzez złożenie zgłoszenia do Konkursu wyraża na powyższe zgodę.
 28. W terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu jego Zgłaszający mogą złożyć pisemną reklamację dotyczącą Konkursu, podając w treści jej przyczyny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamację rozpatruje Baumit, którego decyzja jest ostateczna.
 29. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Baumit.
 30. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy fasadaroku@baumit.pl.
 31. . Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. W sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 32. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Baumit lub na stronie internetowej www.fasadaroku.pl.
 33. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

archiwum

Start | O konkursie | Jury | Regulamin | Life Challenge
Copyright 2012 © | inf. agencja reklamowa